Política de Qualitat

Només les empreses amb els nivells de qualitat més alts poden competir amb èxit en l'entorn actual. La qualitat és un avantatge competitiu sobre el qual construir un futur prometedor.

GBhood és la recepta secreta que impulsa l’èxit de GBfoods i manté unida la comunitat. És la nostra manera de ser i de viure els nostres valors, la manera de Celebrar els sabors locals. Al receptari de GBhood, els ingredients clau són: Authenticity, Proximity, Ownership i Joy.

D’acord amb els valors de GBfoods, hem definit la Qualitat i Seguretat Alimentària de la nostra empresa, la qual es basa en els principis següents:

  • Esdevenir una empresa de confiança per als nostres grups d'interès satisfent les expectatives de seguretat i qualitat dels nostres clients i consumidors; proporcionar productes genuïns i segurs que compleixin els requisits legals, reglamentaris i dels clients en matèria de qualitat i seguretat alimentària de productes i processos.
  • Ser considerats un referent en Qualitat i Seguretat Alimentària mitjançant la implantació de millors pràctiques i eines innovadores per gestionar tant els riscos alimentaris ja coneguts com els emergents.
  • Tenir sempre present la nostra vocació d’empresa multilocal, adaptant-nos als requisits locals i de qualitat dels països en què operem. Conèixer i entendre el context de les comunitats en què estem presents i implantar processos flexibles que puguin adaptar-se als diferents escenaris i reptes de qualitat que es plantegen als mercats en què comercialitzem els nostres productes.
  • Garantir una Qualitat competitiva (òptima relació qualitat/preu) entenent-la com un compromís ineludible que ens esforcem per complir davant dels nostres consumidors, clients, empleats, proveïdors i accionistes, ratificant la raó de ser de GBfoods i garantint una presa de decisions independent.
  • Facilitar els recursos necessaris per fomentar la millora contínua, avalant la creació i comunicació d'una cultura de qualitat i seguretat alimentària i el desenvolupament de les competències necessàries.

A fi i efecte de garantir el compliment dels principis anteriors, la Política de Qualitat i Seguretat Alimentària es desplega en un Sistema de Qualitat Corporatiu, tal com es defineix al Manual Integrat per a la Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient, el qual es basa en les presumpcions següents:

  • Orientació al consumidor i al client
Volem esdevenir una empresa de confiança orientada a satisfer els requisits dels nostres clients a través del coneixement de les seves necessitats i exigències, adaptant-nos a les peculiaritats de cada mercat, subministrant diàriament als nostres consumidors productes de qualitat superior amb garantia de seguretat.
  • Focalització en els recursos humans
La qualitat és un objectiu i una tasca compartida per tots els membres de l'Organització. Requereix la conscienciació de tots respecte a la qualitat i una formació contínua adequada, i compta amb el compromís i lideratge de la Direcció per potenciar l'alineació de les persones amb la política i els objectius de qualitat. Això s'aconseguirà fomentant el talent de les persones i l'excel·lència en la feina, esdevenint així una empresa pionera en gestionar de manera innovadora la Qualitat i Seguretat Alimentària. De la mateixa manera, alineada amb els valors de l'empresa, la Direcció valora fortament l’honestedat dels empleats de GBfoods i es compromet a fomentar actituds ètiques i responsables a tots els seus nivells.
  • Normes de gestió basades en l'acció:
Aplicant les eines necessàries per anticipar i gestionar incidències, preveient possibles riscos i reptes, i prenent les mesures preventives oportunes. Garantint que l'atenció se centra en el control de processos i la seguretat dels productes (APPCC) i la millora contínua, incloent la implementació d'objectius, el mesurament de resultats, el recull de comentaris de clients interns i externs i l'accés a canals de comunicació eficaços per facilitar la capacitació de les persones com a mitjà per garantir un procés de presa de decisions ràpid i eficaç. Oportunitats de millora mitjançant un seguiment continuat dels costos, especialment dels costos associats a la manca de qualitat, i garantint una assignació de recursos eficient.
  • Relacions amb les parts interessades
Assegurant un compliment estricte de la legislació i la normativa aplicable a la nostra activitat i oferint a l'administració pública una col·laboració plena. Compartint la nostra Política de Qualitat i Seguretat Alimentària i implicant en el nostre sistema de qualitat, en la mesura del que sigui possible, els nostres proveïdors, coenvasadors, operadors logístics i socis de distribució. Supervisant els nostres mercats a través d'una xarxa global d'alt nivell per millorar les nostres competències. Garantint als accionistes de GBfoods la continuïtat del negoci i la independència en la presa de decisions a través de normes de qualitat que contemplin la rendibilitat del negoci com a requisit bàsic.

Aquesta política és aplicable a tots els productes, operacions i activitats de GBfoods.

PO-CO.001 (novembre de 2022)